logo Antic Teatre

[ MAPA ]  [ anticteatre@anticteatre.com ]  [ AdriAntic - RESIDÈNCIES ]  [ REFORMA_Antic]   [ REVISTA_MAGAZINE]   [ VIDEO CANAL] [ FOTOS ]

[Descomptes]   [Fitxa tècnica] [Recursos]  [Festival B2B - Barcelona <>Berlin]   [ Antic Horror Picture Show ]  [Blog Teatron]  [Archive_Memòries]


QUI SOM /// QUIENES SOMOS /// ABOUT US /// QUI SOMMES-NOUS →

ANTIC TEATRE INTERNATIONAL →

ANTIC VIDEO CANAL →

EN GIRA // ON TOUR 2015 →

 NOTICIES  NOTICIAS  NEWS  NOUVELLES


ANTIC TEATRE >>> FIRA TÀRREGA 2015
11-13 Setembre Septiembre September

www.firatarrega.cat


11-13 Setembre Septiembre September
CARLA ROVIRA PITARCH "Most of all, you've got to hide it from the chicks"
Noves dramatúrgies // Nuevas dramaturgias // New drama - 50 min
Lloc Lugar Place: ARXIU COMARCAL - FIRA TÀRREGA
Mrs. Robinson: Carla Rovira Pitarch
Grup de pollastres rebels: Repartiment en curs
Idea original: Carla Rovira Pitarch
Realitzador audiovisual: Erol Ileri i Marina Rojo
Vestuari: Cris Ayala
Assessorament pedagògic: Glòria Jové i Mireia Farrero
Producció i distribució: Mònica Pérez (Antic Teatre)
Road Manager: Lídia Figuera

Cia sel·leccionada pel Programa Suport a la Creacióó 2015 de Fira Tàrrega

Una producció d'Antic Teatre i Fira Tàrrega

Amb la col·laboració del Teatre Auditori de Granollers i Centre Cívic Convent de Sant Agustí (Barcelona)

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya


mrsrobinsongallina.wordpress.com

Espai Espacio place: Arxiu Comarcal

Performance

DIVENDRES VIERNES FRIDAY: 12:00 (Ang) // 17:00 (Cast)
DISSABTE SABADO SATURDAY: 13:00 (Ang) // 17:00 (Cast) // 21:00 (Cat)
DIUMENGE DOMINGO SUNDAY: 12:00 (Ang) // 17:00 (Cast)

12 euros

www.anticteatre.com/ontour/carlarovira

[+] INFO →

T’has girat mai per veure la cara del públic durant un espectacle?

Most of all you’ve got to hide it from the chicks vol que contactis amb la teva pròpia experiència artística. Basada en la pregunta què volen i viuen les nenes i nens quan van al teatre, la Mrs. Robinson i el Grup de Pollastres Rebels han estat treballant per ajudar-te a què aprenguis a acompanyar-te en aquest camí. Aquests pollastres han vingut a muntar un pollo amb l’status quo en l’art, per tal que artistes i adults callem i escoltem!

Mitjançant varis tallers amb diversos Grups de Pollastres Rebels hem creat aquesta experiència teatral desitjant fer créixer el nostre galliner.

Tanqueu el bec i els vostres ulls, deixeu-vos anar i sobretot, no intenteu amagar res als pollastres... ells ja ho saben tot.

Carla Rovira Pitarch
Graduada en Interpretació per l’Institut del Teatre i Diplomada en Educació Social per la Universitat de Girona.
Compagina la seva activitat teatral amb la pedagogia i l’educació social treballant sobretot amb infància desprotegida. Li interessa buscar codis que posin al públic al centre de l’experiència artística i trencar amb les convencions de l’espectadora obedient amagada rera la foscor d’una sala, per veure quines noves relacions es poden donar dins el teatre.
Ha participat en espectacles com LAVA d’Studio Orka, Feísima Enfermedad y muy triste muerte de la Reina Isabel I de La Calòrica o Está Linda la Mar de La Pulpe. Forma part de LAminimAL Teatre des del 2010, participant en els muntatges La Grandesa d’Ésser un entre Tants, Fer Sonar una flor 1: El Suïcidi de l’Elefant Hipotecat i Fer Sonar una flor 2: La Supervivència de les Lluernes. Com a ajudant de direcció, ha participat en l’espectacle Vaques Sagrades de Taaroa Teatre i Close Encounters of the Different Kind dels hongaresos Stereo Akt.

Actualment es troba treballant en el seu primer muntatge Most of all you’ve got to hide it from the chicks que s’estrenarà a FiraTàrrega 2015 amb producció d’Antic Teatre.

Te has girado alguna vez durante un espectáculo para ver las caras del público asistente?

Most of all you’ve got to hide it from the chicks quiere que contactes con tu propia experiencia artística. Basada en la pregunta de qué quieren y viven l@s niñ@s cuando van al teatro, Mrs. Robinson y el Grupo de Pollos Rebeldes han trabajado para ayudarte a que aprendas a acompañarte en este camino. Estos pollos han venido a montarle un pollo al status quo artístico para que los artistas y adultos nos callemos y escuchemos!

Partiendo de varios talleres con diferentes Grupos de Pollos Rebeldes hemos creado esta experiencia teatral deseando ver crecer nuestro gallinero.

Cerrad el pico y los ojos, dejaros ir y sobre todo, no les intentéis esconder nada a los pollos... ellos ya lo saben todo.

Carla Rovira Pitarch
Graduada en Interpretación por el Institut del Teatre y Educación Social por la Universitat de Girona. Compagina su actividad teatral con la pedagogía y la educación social, sobre todo con infancia desprotegida. Interesada en encontrar códigos que pongan al público en el centro de la experiencia artística y romper las convenciones de la espectadora obediente escondida tras la oscuridad de una sala, para ver qué nuevas relaciones se pueden dar en el teatro. Ha participado en espectáculos como LAVA de Studio Orka, Feísima Enfermedad y muy triste muerte de la Reina Isabel I de La Calòrica o Está Linda la Mar de La Pulpe. Forma parte de LAminimAL Teatre desde 2010, participando en los montajes La Grandeza de Ser uno entre Tantos, El Suicidio del Elefante Hipotecado y La Supervivencia de las Luciérnagas. Como ayudante de dirección, ha participada en el espectáculo Vacas Sagradas de Taaroa Teatre y Close Encounters of the Different Kind de los húngaros Stereo Akt.

Actualmente se encuentra trabajando en su primer proyecto en solitario Most of all you’ve got to hide it from the chicks que se estrenará en FiraTàrrega 2015 y producido por Antic Teatre.

Have you ever turned to see the audience’s face while you were watching a play?

Most of all you’ve got to hide it from the chicks wants you to contact with your own artistic experience. Based on the question: what do children want and go through when they go to theatre, Mrs. Robinson and the Group of Rebel Chickens have been working to help you learn to help yourself in understanding this journey. This chicks have come to break the status quo in art, so that artists and adults start shuting up and listen.

Through different workshops with different Groups of Rebel Chickens we’ve created this theatrical experience, hoping to enlarge our Chicken Coop.

Shut your beak, close your eyes, let yourself go and over all, don’t try to hide it from the chicks... they already know.

Carla Rovira Pitarch
BFA in Acting by the Institut del Teatre and Degree in Social Working by Universitat de Girona. She works in theatre and teaching and social working as well. Interested in searching codes that put the audience in the center of the artistic experience and breaking the rules of the obedient spectator hidden behind the darkness of the theatre to see what new relationships can stablish theatre. As an actor has performed in LAVA from Studio Orka and Teatre Lliure, Ugly Disease and Very Sad Death of the Queen Isabel the 1st from La Calorica or The Sea is Beautiful from La Pulpe Teatro. Member of LAminimAL Teatre from its beginning in 2010, she has performed in The Greatness of Being one Among Aany, The Suicide of the Mortgaged Elephant and The Survival of the Fireflies. As an Assistant Director she has worked in Holy Cows from Taaroa Teatre and Close Encounters of the Different Kind from Stereo Akt.

Currently working on her first project Most of all you’ve got to hide it from the chicks which will premmiere in FiraTàrrega 2015, produced by Antic Teatre.


11-13 Setembre Septiembre September
ABAST ELÀSTIC "A.U.R.A "
Nous llenguatges del cos // Nuevos lenguajes del cuerpo // New languages of the body - 45 min
Lloc Lugar Place: PLAÇA DELS COMEDIANTS - FIRA TÀRREGA
Creació: Carles Casallachs i Marina Colomina
Intèrprets: Carles Casallachs i Marina Colomina
Dramatúrgia: Lidia González Zoilo
Espai i vestuari: Abast Elàstic
Disseny video: Carme Gomila, Abast Elàstic
Disseny so: Carles Tardio, Abast Elàstic
Producció i distribució: Mònica Pérez (Antic Teatre)

Laboratori de Creació 2015 de Fira Tàrrega

Una producció d'Antic Teatre i Fira Tàrrega

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya

carlescasallachs.wordpress.com

marinacolomina.wordpress.com

Espai Espacio place: Plaça dels Comediants (Tàrrega)

Performance

DIVENDRES VIERNES FRIDAY: 21:00 (Cat)
DISSABTE SABADO SATURDAY: 23:00 (Ang) // 00:00 (Cat)
DIUMENGE DOMINGO SUNDAY: 21:00 (Ang) // 01:00 (Cast)

5 euros

www.anticteatre.com/ontour/abastelastic

[+] INFO →

A.U.R.A és un esdeveniment coreogràfic que necessita del públic per existir. Amb el pretext de llegir l’aura i d’oferir una sessió pseudoterapèutica, els mestres de cerimònia situen els espectadors sota el focus d'atenció. Un espectacle de teatre-dansa, que presenta una instal·lació basada en la interacció, tant dels diferents mitjans que entren a escena (dansa, text, visuals i música) com la del públic, que serà l'eix vertebrador de les escenes. Un ritual lúdic, divertit i participatiu que transita des de la creença cap a la crítica, des del cinisme adult cap a la fascinació més infantil.

Carles Cassallachs i Marina Colomina, ambdós coreògrafs i artistes visuals, després de graduar-se junts al SNDO a Amsterdam, i presentar el seu treball coreogràfic a teatres, festivals i galeries a Holanda, Bèlgica, Alemanya,EUA, Portugal, Polònia, Eslovènia, Itàlia, Dinamarca, UK, Escòcia i Catalunya, decideixen encetar Abast Elàstic.
Abast Elàstic sorgeix de la necessitat compartida d'expansió comunicativa, d'apropar mecanismes sensibles d'articulació a un espectre més ampli d'espectadors, sense comprometre’n per això la nostra passió per la complexitat i l'experimentació.

A.U.R.A es un acontecimiento coreográfico que necesita del público para existir. Bajo el pretexto de leer el aura y de ofrecer una sesión pseudo-terapéutica, los maestros de ceremonia sitúan a los espectadores bajo el foco de atención. Un espectáculo de teatro-danza, que presenta una instalación basada en la interacción, tanto de los diferentes medios que entran en escena (danza, texto, visuales y música) como la del público, que será el eje vertebrador de las escenas. Un ritual lúdico, divertido y participativo que transita desde la creencia hacia la crítica, desde el cinismo adulto hacia la fascinación más infantil.

Carles Cassallachs y Marina Colomina, ambos coreógrafos y artistas visuales, tras graduarse juntos en la escuela SNDO en Amsterdam, y presentar su trabajo coreográfico en teatros, festivales y galerías en Holanda, Bélgica, Alemania, EEUU, Portugal, Polonia, Eslovenia, Italia, Dinamarca, UK, Escocia y Cataluña, deciden crear Abast Elàstic.
Abast Elàstic surge de la necesidad compartida de expansión comunicativa, de acercar mecanismos sensibles de articulación a un espectro más amplio de espectadores, sin comprometer por ello nuestra pasión por la complejidad y la experimentación.

A.U.R.A is a choreographic event that needs the audience to exist. Under the pretext of reading the aura and offering a pseudo-therapeutic session, the masters of ceremony put the audience under their attention. A theatre-dance show, an installation based on interaction, among the different languages used at the scene (dance, text, visuals and music) and with the public, that will be the focus of the performance. A playful, fun and participatory ritual that moves from belief to criticism, from adult cynicism to the most childish fascination.

Carles Marina and Cassallachs Colomina, both choreographers and visual artists, after graduating together at SNDO in Amsterdam, and have presented their works in theaters, festivals and galleries in Holland, Belgium, Germany, USA, Portugal, Poland, Slovenia, Italy, Denmark, UK, Scotland and Catalonia, decide to start Abast Elàstic.
Abast Elàstic arises from the shared need to increase communication,to reach sensitive mechanisms for approaching a higger spectrum of viewers, without compromising our passion for the complexity and experimentation.


★ 21 Setembre  21 Septiembre 21 September ★


FLUXCLUBProjecció + col·loqui
Proyección + coloquio
Screening & discussionHORARIS
DILLUNS: 21:00
gratuit

HORARIOS
LUNES: 21:00
gratuito

SCHEDULES
MONDAY: 21:00
free

HORAIRES
LUNDI: 21:00
gratuit


Organitzat per HABITUAL VIDEO TEAM

www.influxfestival.org

www.habitualvideoteam.org

CALENDARI SESIONS:
5 & 19 Octubre // 2 de Novemvre

[+] Info Cle Flux Club →

   

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

Sisena temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo amb una periodicitat quinzenal que pretén reflectir la vitalitat del vídeo de creació de la nostra ciutat. Es tracta d’una extensió del Festival de vídeo d’autor FLUX, amb sessions obertes a tot el que està passant en el camp del vídeo a Barcelona, que complementen el festival des del punt de vista dels seus continguts i que estenen el seu període d’acció més enllà dels dies estrictament dedicats al festival.
FLUX CLUB acull tot tipus de sessions amb projeccions, videoperformances i col·loquis que ofereixen al públic la possibilitat del contacte directe amb els videocreadors. Poden ser sessions monogràfiques d'autors reconeguts, temàtiques, dedicades a gèneres com la videodansa i la videopoesia, o col·lectives dedicades a autors emergents.
FLUX CLUB és un espai de difusió del vídeo de creació a la ciutat de Barcelona.

Habitual Video Team és una associació sense ànim de lucre que té com a objectius principals la promoció de tot tipus d’activitats relacionades amb les arts audiovisuals i concretament amb la videocreació: www.habitualvideoteam.org.
Una branca de les seves activitats és l'organització de festivals, cicles i mostres de vídeo, com el festival de vídeo d’autor FLUX: www.fluxfestival.org, i el festival INFLUX [vídeo a escena] dedicat a les arts escèniques audiovisuals: www.influxfestival.org.
Una altra branca fonamental de la seva feina és la documentació videogràfica (gravació i edició) d’esdeveniments culturals generalment de petit format com concerts, poesia, performances o espectacles teatrals. A partir del 2012, posa en marxa el projecte SUMMA, amb la finalitat de convertir aquest patrimoni audiovisual de més de 1.000 gravacions en un arxiu videogràfic on line d'accés públic: www.summa-hvt.org.

Sexta temporada de FLUX CLUB, un club de vídeo con una periodicidad quincenal que pretende reflejar la vitalidad del vídeo de creación de nuestra ciudad. Se trata de una extensión del Festival de vídeo de autor FLUX, con sesiones abiertas a todo lo que está pasando en el campo del vídeo en Barcelona, que complementan el festival desde el punto de vista de sus contenidos y que extienden su período de acción más allá de los días estrictamente dedicados al festival.
FLUX CLUB acoge todo tipo de sesiones: proyecciones, videoperformances y coloquios que ofrecen al público la posibilidad del contacto directo con los videocreadores. Pueden ser tanto sesiones monográficas de autores reconocidos, como temáticas colectivas dedicadas a autores emergentes, a la presentación de trabajos de estudiantes, o centradas en la videopoesía o la videodanza.
FLUX CLUBes un espacio de difusión del vídeo de creación en la ciudad de Barcelona.

Habitual Video Team es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivos principales la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con las artes audiovisuales y concretamente con la videocreación: www.habitualvideoteam.org.
Una rama de sus actividades es la organización de festivales, ciclos y muestras de vídeo, como el festival de vídeo de autor FLUX: www.fluxfestival.org, y el festival INFLUX [vídeo a escena], dedicado a las artes escénicas audiovisuales: www.influxfestival.org.
Otra rama fundamental de su trabajo es la documentación videográfica (grabación y edición) de eventos culturales generalmente de pequeño formato como conciertos, poesía, performances o espectáculos teatrales. A partir de 2012, pone en marcha el proyecto SUMMA, con el fin de convertir este patrimonio audiovisual de más de 1.000 grabaciones en un archivo videográfico on line de acceso público: www.summa-hvt.org.

The sixth season of FLUX CLUB is here: a fortnightly video club that reflects the vitality of video creation in our city. It’s an extension of the FLUX Video Auteur Festival, with sessions open to everything currently going on in the field of video in Barcelona, complementing the festival from the point of view of its content and extending its sphere of influence beyond the few days programmed for the festival itself.
FLUX CLUB includes all kinds of sessions: screenings, video performances and debates offering direct contact between the audience and the filmmakers. These sessions focus on a range of subjects, from monographic by well-known directors to specific themes, from groups of up-and-coming authors to students; they may cover video poetry or video dance.
FLUX CLUB is a space for the dissemination of video creation in the city of Barcelona.

Habitual Video Team is a non-profit association whose main objectives are to promote activities related to visual arts and specifically video art: www.habitualvideoteam.org.
A fundamental area of their work is the organization of festivals, cycles and video shows, such as the FLUX Video Auteur Festival: www.fluxfestival.org, and INFLUX festival [video on stage], dedicated to audiovisual performing arts: www.influxfestival.org. Another branch of Habitual Video Team’s activities is video documentation (recording and editing) of mainly small format cultural events such as concerts, poetry, performances or theatre shows. It has a video archive of over 1.000 recordings. In 2012 they launched the SUMMA project with the aim of converting this audiovisual heritage into a non-profit online video archive: www.summa-hvt.org.


★ 24 i 25 Septembre 24 y 25 Septiembre 24 & 25 September ★


Projecció documental
"A tu què et sembla?"


Sobre el cas de l’Ester Quintana

durada / duración / duration / durée: 75 min

Projecció de documental de temàtica social

HORARIS
DIJOUS i DIVENDRES: 21:00

Gratuït

HORARIOS
JUEVES y VIERNES: 21:00

Gratuito

SCHEDULES
THURSDAY & FRIDAY: 21:00

Free

HORAIRES
LUNDI et MARDI: 21:00

Gratuit
Guió i direcció: Pau Poch
Productora: Tresa Manubens
Producció: Saray del Olmo, Elga García, Kike Bendito
Operadors de càmera: Raúl Gómez, Abel Echeverría, Ana Ferrón
Tècnics de so: Arnau Jofré, Daniel Jover
Elèctrics: Natalia Miguel, Raúl Gómez
Edició: Tresa Manubens
Entrevistes: Pau Poch
Etalonatge: Ana Ferrón
Disseny gràfic i animació: Sílvia Valls i Kitiari Ferran
Postproducció de so: Gerard Casajús
Compositor musical: Jordi Contreras

www.facebook.com/atuqueetsembla→


Twitter: @atqes

[+] llegir més /// leer más /// read more /// en lire plus →

És un documental de 70 minuts de durada sobre el cas de l’Ester Quintana, la dona que va perdre un ull a la manifestació de la vaga general del 14N del 2012 a Barcelona.
El documental recull el testimoni de la pròpia Ester i el d'altres persones vinculades a la lluita a favor de la prohibició de les bales de goma. També ofereix altres punts de vista que conviden a la reflexió sobre l'impacte d'aquest cas en la societat i la seva trascendència en la manera de fer política.

Projecte realitzat per un grup d’exalumnes de l’EMAV (Institut de Mitjans Audiovisuals de Barcelona) que decideixen fer un documental per explicar aquest cas la passada tardor del 2013. Després d’un primer muntatge que entreguen com a projecte final decideixen continuar rodant entrevistes amb els seus propis mitjans.
Han treballat durant tot aquest temps, amb moltes col·laboracions externes i desinteressades, per acabar el documental que ara presenten.
La seva voluntat és recordar els fets i la resposta dels responsables polítics i policials, mostrar l’exemple de superació de la mateixa Ester, explicar l’organització del col·lectiu “Ojo con tu ojo” i la seva lluita conjunta amb “Stop bales de goma”. Es pretén estimular una reflexió sobre l’actuació policial, la impunitat política i l’empoderament ciutadà.

Es un documental de 70 minutos de duración sobre el caso de Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo en la manifestación de la huelga general del 14N del 2012 en Barcelona.
El documental recoje el testimonio de la propia Ester y de otras personas vinculadas a la lucha a favor de la prohibición de las balas de goma. También ofrece otros puntos de vista que invitan a la reflexion sobre el impacto de este caso en la sociedad y su transcendencia en la manera de hacer política.

Proyecto realizado por un grupo de exalumnos de EMAV (Instituto de Medios Audiovisuales de Barcelona) que deciden hacer un documental para contar este caso el pasado otoño de 2013. Después de un primer montaje que entregan como proyecto final deciden continuar grabando entrevistas con sus propios medios.
Han trabajo durante todo este tiempo para acabar el documental que ahora presentan. Su voluntad es recordar los hechos y la respuesta de los responsables políticos y policiales, mostrar el ejemplo de superación de Ester, contar la organización del colectivo “Ojo con tu ojo” y su lucha conjunta con “Stop bales de goma”. Se pretende provocar una reflexión sobre la actuación policial, la impunidad política y el empoderamiento ciudadano.


 RECOMENDAMOS

LIBRE COMUNIDAD ESCENICA
www.tea-tron.com →

Red TRANS IBÉRICA de Espacios Culturales Independientes
http://redtransiberica.wordpress.com/ →

TEH Trans Europe Halles European - Network of Independent Cultural Centres
http://www.teh.net/ →

Encuentre ideas. Encuentre gente. Encuentre dinero. Encuentre acontecimientos. Encuentre debates. Un sitio web, 50 países, 6 lenguas.
www.labforculture.org/ →

IETM: International Network for Contemporary Performing Arts
www.ietm.org/ →

Facilitar i fomentar la mobilitat de les arts:

on-the-move.org/ →

www.cimettafund.org/ →

The European Cultural Foundation facilita i catalitza l'intercanvi cultural i les noves formses d'expresió creativa.
www.eurocult.org/home/ →


logotipos patrocinadores c. Verdaguer i Callís 12 · BCN · tel. 93 315 23 54 · anticteatre@anticteatre.com · www.anticteatre.com

Amb la col·laboració de:

Antic Teatre és membre i treballa en xarxa amb: / Antic Teatre es miembro y trabaja en red con: / Antic Teatre is a member and networking with: